Volume 60, Pages 1-124 (January 2022)

Invited Article

Design of layered-stacking graphene assemblies as advanced electrodes for supercapacitors

Pages 1-13
Bin Qi, Kang Ren, Yueqiang Lin, Su Zhang, Tong Wei, Zhuangjun Fan

AbstractFull Text

DEM investigation of mixing indices in a ribbon mixer

Pages 37-47
Xin Jin, Ganga Rohana Chandratilleke, Shuai Wang, Yansong Shen

AbstractFull Text

Articles

Programmed nanoparticle-loaded microparticles for effective antigen/adjuvant delivery

Pages 77-89
Rong Xu, Ying Dong, Yajing Zhang, Xiaoli Wang, Chuangnian Zhang, Yanjun Jiang

AbstractFull Text

Research progress on bulk nanobubbles

Pages 99-106
Le Sun, Fenghua Zhang, Xiaoming Guo, Zhengming Qiao, Yi Zhu, Nuo Jin, Yan Cui, Weimin Yang

AbstractFull Text

Experimental simulation of capillary effect on rough flat surfaces

Pages 115-123
Ziwen Zuo, Junfeng Wang, Yuanping Huo, Dongbao Wang, Hongbing Ji

AbstractFull Text

期刊指标

ELSEVIER

Science Press

友情链接

/  friendly link

ScienceDirectJournalseekISI Web of Knowledge中国知网万方数据中科院国家科学图书馆中科院过程工程研究所中国颗粒学会